Algemene voorwaarden

Voorafgaande verklaring betreffende het herroepingsrecht

 

“De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de overeenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de dienstenovereenkomst”

 

Om dit wettelijk herroepingsrecht voor consumenten uit te oefenen, moet de consument EARTH BV via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van deze beslissing. De consument kan hiervoor eventueel gebruik maken van het hierbij gevoegde modelformulier voor herroeping. Indien de klant een natuurlijk persoon is die handelt voor doeleinden buiten zijn beroepsactiviteit of commerciële activiteit, dan is de klant een consument.

 

Artikel 1: Toepassingsgebied

 

  1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen de klant en de BV EARTH (met zetel te 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 387, BTW BE0680.547.149, RPR Gent, afdeling Kortrijk, info@earth.be, tel. 056/980 510). Deze voorwaarden maken integraal deel uit van elke (aannemings)overeenkomst (PV installatie, laadpalen, thuisbatterijen, …) en gelden voor alle offerten, opdrachten en leveringen. Door zijn bestelling erkent de klant kennis te hebben genomen van de inhoud van deze voorwaarden en deze integraal te aanvaarden.

 

Artikel 2: Offerten en bestellingen

 

2.1 - Alle aanbiedingen van EARTH (op de website, in nieuwsbrieven, folders en andere publicitaire aankondigingen) zijn informatief en vrijblijvend. EARTH kan niet aan aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Offerten en de hierin opgegeven prijzen zijn steeds onder voorbehoud van voldoende voorraad.

 

2.2 - Het aantal benodigde materialen wordt in de offerte opgenomen op basis van een eerste (automatische) inschatting vertrekkende van de parameters die door de klant worden opgegeven, indien naderhand zou blijken dat meer of minder materiaal nodig is, zal dit verrekend worden volgens effectief gebruik. Elke offerte is onder voorbehoud van een navolgend technisch ontwerp dat pas kan uitgevoerd worden na technisch plaatsbezoek door een erkend installateur, waaraan de klant naar best vermogen zal meewerken en op eerste verzoek waarheidsgetrouwe inlichtingen zal verstrekken. De finale dimensionering van de PV-installatie en de omvormer kan bijgevolg afwijken van de offerte. Indien EARTH en/of de door haar aangestelde installateur tijdens of na het technisch plaatsbezoek tot de constatatie komt dat het systeem niet  kan worden geïnstalleerd door enige technische reden (overmacht), kan EARTH de overeenkomst kosteloos verbreken.

 

2.3 - Offerten zijn geldig voor een periode van vijftien (15) kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van opmaak. Na deze termijn dienen zij herbevestigd te worden om geldig te blijven.

 

Artikel 3: Overeenkomst

 

3.1 - De overeenkomst komt tot stand, binnen de opgegeven geldigheidsduur van de offerte, op de dag waarop de overeenkomst getekend wordt door de klant én onder opschortende voorwaarde van schriftelijke aanvaarding door EARTH en van voldoende kredietwaardigheid van de klant, ten aanzien van wie EARTH gebeurlijk het stellen van bijkomende zekerheden kan vragen. Overeenkomstig het Wetboek Economisch Recht, Boek VI, artikel 47 beschikt de consument over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen. Overeenkomstig het Wetboek Economisch Recht, Boek VI, artikel 67 beschikt de consument over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om de buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen.

 

3.2 - In geval van annulering van de bestelling door de klant of in geval van ontbinding wegens ernstige wanprestatie van de klant, is de klant een forfaitaire verbrekingsvergoeding ten belope van 30% van de waarde van de bestelling verschuldigd. In geval van annulering van de bestelling door EARTH, behoudens wegens een geldige reden zoals bijvoorbeeld onvoldoende kredietwaardigheid van de klant, aanwezigheid van asbest of indien het systeem door enige technische reden niet (optimaal) kan worden geïnstalleerd, is EARTH een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 30% van de waarde van de bestelling verschuldigd. In geval van annulering wegens overmacht is noch de klant, noch EARTH gehouden tot enige vergoeding.

 

3.3 - EARTH kan slechts tot technisch plaatsbezoek en plaatsing laten overgaan nadat alle dienstige stukken door de klant werden voorgelegd en het vooropgestelde voorschot werd betaald. Bij niet-betaling van het voorschot kan EARTH de plaatsing onbepaald uitstellen, onverminderd het recht de overeenkomst ten nadele van de klant te ontbinden.

 

3.4 - Bij opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, draagt EARTH geen enkele verantwoordelijkheid. Eventuele schade en boetes hieromtrent opgelopen, vallen geheel ten laste van de klant. De klant zal EARTH ter zake integraal vrijwaren.

 

3.5 - Overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor afgedankte fotovoltaïsche zonnepanelen en batterijen, zal EARTH als aparte post op de factuur een zgn. wettelijke milieubijdrage in rekening brengen met betrekking tot de producten die onder het toepassingsgebied vallen van de reglementering inzake aanvaardingsplicht. De gebruikelijke kortingen, al dan niet vermeld in deze algemene verkoopsvoorwaarden, zijn niet van toepassing op deze wettelijke milieubijdragen.

 

3.6 - De klant erkent op de hoogte te zijn dat voor de elektrische aansluiting van de installatie het gebouw (tijdelijk) zonder elektriciteit moet worden gezet. De klant erkent voorts op de hoogte te zijn dat elke fotovoltaïsche installatie ter keuring moet worden voorgelegd aan een erkend keuringsorganisme alvorens de zonnepanelen mogen worden aangesloten op het elektriciteitsnet en/of ingeschakeld. Deze keuring gebeurt conform het Algemeen Reglement op Elektrische Installatie (A.R.E.I.). Indien de klant de fotovoltaïsche installatie zelf in bedrijf neemt en/of inschakelt alvorens deze werd goedgekeurd door een erkend keuringsorganisme, draagt de klant hiervoor de volledige verantwoordelijkheid en het risico. EARTH begeleidt de klant vrijblijvend bij de aanmelding van de PV-installatie bij de netbeheerder binnen de vijfenveertig (45) kalenderdagen na AREI-keuring, zonder daar de eindverantwoordelijkheid van de klant over te nemen. De klant is gehouden om zijn brandverzekering te  informeren over het nieuwe fotovoltaïsche systeem. De installatie van een fotovoltaïsch systeem kan leiden tot een wijziging in de  risicobeoordeling door de verzekeraar. Daarom is het noodzakelijk dat de klant de verzekeringsmaatschappij tijdig en schriftelijk informeert over de uitbreiding van het verzekerde object.

 

3.7 - De klant waarborgt EARTH de geschiktheid van zijn dakconstructie en draagstructuur, de afwezigheid van asbest (in geval van twijfel zal de klant op zijn kosten een labotest laten uitvoeren), alsmede waarborgt de klant dat zijn elektrische installatie voldoet aan de actuele wettelijke eisen. EARTH behoudt zich het recht voor om de overeenkomt kosteloos te verbreken, indien één en ander niet geschikt/conform zou blijken te zijn. EARTH is niet verantwoordelijk voor het huidige algemeen elektriciteitsbord, bekabeling of aarding. Indien de installatie hiervoor afgekeurd zou worden, valt de herkeuring ten laste van de klant. De klant erkent op de hoogte te zijn dat aanpassingen aan de elektrische installatie onderhevig zijn aan een keuring door een erkend keuringsorganisme. De verantwoordelijkheid hiervoor rust bij de klant.

 

Artikel 4: Levering/plaatsing

 

4.1 - Leveringstermijnen worden enkel indicatief opgegeven en zijn niet bindend. Onder geen beding kan vertraging in de oplevering leiden tot enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant, noch tot een recht om de overeenkomst te ontbinden. De leveringstermijnen zijn in elk geval geschorst in geval van wanbetaling, overmacht, weerverlet of technische bezwaren eigen aan het gebouw van klant zelf (bijv. noodzakelijke doorboringen uit te voeren door de klant binnen het gebouw voor voltooiing van de verbindingen tussen de zonnepanelen, omvormer en de elektrische installatie). Alleszins kan een vordering daaromtrent door de klant slechts ingesteld worden na schriftelijke ingebrekestelling van EARTH, waarbij vervolgens aan EARTH een redelijke termijn wordt toegekend voor de voltooiing van de verbintenissen.

 

4.2 - De klant waarborgt EARTH en de door haar gekozen aannemer tijdens de normale werkuren een kosteloze, vlotte en vrije toegang tot de werf. Er kan niet worden gegarandeerd dat de installatie (AC en DC) op één en dezelfde dag zal worden voltooid. De eventuele ongemakken voor de klant die de installatiewerkzaamheden met zich brengen, kunnen onder geen beding op EARTH worden verhaald. De klant voorziet indien nodig voldoende parkeerplaats en verkeerssignalisatie. Indien geen of onvoldoende toegang wordt verleend, wordt de kost van de nutteloze verplaatsing en/of lange wachttijd ten laste van de klant gelegd. Ondanks het feit dat de installatie zorgvuldig zal worden geplaatst, is het altijd mogelijk dat één of meerdere dakpannen breken tijdens de werkzaamheden. De klant dient er zorg voor te dragen te beschikken over voldoende dakpannen ter vervanging.

 

4.3 - De levering en het vervoer, ongeacht de vorm waarin dit gebeurt, vindt steeds plaats op kosten van de klant. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, gaat het risico van de goederen dadelijk over op de klant bij levering. Het product wordt geïnstalleerd tegen de tarieven vermeld in de offerte door een erkende en gekwalificeerde aannemer die door EARTH wordt aangesteld. Elk bijkomend werk, of elke latere wijziging, door de aannemer uitgevoerd, zal tegen het geldend tarief aan de klant worden gefactureerd, vermeerderd met eventuele verplaatsingskosten. Het gebruik van optimizers/tigo’s is niet inbegrepen in de prijs, tenzij uitdrukkelijk anders gespecificeerd. De installatie vindt plaats in hetzelfde gebouw als de elektrische hoofdkast. Als de installatie in een ander gebouw wordt uitgevoerd, kunnen er extra kosten ontstaan door de noodzaak van extra bekabeling en/of sub circuits. Eventuele hoogtewerker, netverzwaringskosten, graafwerken, fundering/sokkel of doorboringen van gewelven zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij uitdrukkelijk anders gespecificeerd.

 

4.4 - De klant is gehouden tot betaling van de prijs zodra de plaatsing is gebeurd conform aan de offerte, zelfs indien door omstandigheden, vreemd aan EARTH, de installatie niet onmiddellijk in gebruik zouden kunnen worden genomen. Het einde van de werken stemt overeen met de plaatsing en aansluiting van de zonnepanelen en omvormer en niet pas na keuring, behoudens expliciet anders voorzien. De installatie geldt eveneens als geleverd, indien slechts kleine afrondende werkzaamheden resteren (waaronder bijvoorbeeld het aansluiting op het wifi netwerk van de klant, het installeren van applicaties en herstellen van eventuele schade). De omvormer online plaatsen vereist de aanwezigheid van een voldoende sterk signaal en wordt onmiddellijk uitgevoerd bij de plaatsing en aansluiting van de omvormer. Bijkomende interventies dienaangaande (bijvoorbeeld doch niet limitatief bij onvoldoende stabiel netwerk of verandering van de wifi) zijn tegen betaling.

 

4.5 - EARTH behoudt zich het recht voor om gelijkwaardige modules te leveren indien de aangeboden PV modules (tijdelijk) niet beschikbaar zijn. De prijs van de nieuwe modules wordt dan verhoudingsgewijs aangepast aan het nieuwe vermogen. EARTH kan tevens onderdelen van de installatie (omvormer, batterij, …) van een ander dan het in de offerte opgegeven merk en/of model leveren, mits dit andere merk of model minstens gelijkwaardige prestaties en garanties biedt. Het merk en/of model is immers geen essentieel of wezenlijk element van de overeenkomst.

 

4.6 - EARTH staat niet in voor het aanvragen van premies of subsidies van gelijk welke aard. EARTH kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade of verlies aan inkomsten die de klant zou lijden ten gevolge van (i) een wijziging van het minimumbedrag per groenestroomcertificaat, (ii) afschaffing van het systeem van groenestroomcertifcaten, gerelateerde belastingvoordelen of andere fiscale gunstmaatregelen of (iii) enige andere overheidsmaatregel. Alle informatie en documenten die EARTH in dat verband aan de klant meedeelt, is louter ter informatieve titel en bindt EARTH op generlei wijze. De aan de klant meegedeelde te verwachten jaarlijkse opbrengst is louter informatief en bindt EARTH niet. De klant kan EARTH niet aansprakelijk houden voor enige schade of verlies aan inkomsten ten gevolge van afwijkende resultaten op deze vooropgestelde te verwachten jaarlijkse opbrengst.

 

4.7 - Gevallen van overmacht of verandering van omstandigheden (hardship), en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht of installatie door EARTH en de door haar aangestelde aannemer verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door EARTH aangegane verbintenissen, ontheffen EARTH van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding verplicht is. Dit in afwijking van de in het artikel 5.74 van het Burgerlijk Wetboek voorziene procedure.

 

Artikel 5: Klachten en verantwoordelijkheid

 

5.1 - De geleverde goederen dienen bij ontvangst door de klant te worden nagekeken. Klachten betreffende conformiteit of zichtbare gebreken aan de geleverde goederen kunnen niet worden aanvaard wanneer zij niet schriftelijk per e-mail of per aangetekend schrijven toekomen bij EARTH binnen de acht (8) kalenderdagen na levering. Eventuele klachten kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.

 

5.2 - Een klant die klachten heeft over de dienstverlening van EARTH kan zich richten tot de klantendienst van EARTH (Kortrijksesteenweg 387 - 8530 Harelbeke, telefoon 056 98 05 10 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 17:00 uur), mail info@earth.be. Indien de consument niet tevreden is over de oplossing of het antwoord van EARTH, kan de klant zich richten tot de Consumentenombudsdienst (https://www.consumentenombudsdienst.be, Koning Albert II-laan 8 Bus 1 - 1000 Brussel, telefoon 02 702 52 00, mail contact@consumentenombudsdienst.be) met het oog op een buitengerechtelijke beslechting van het geschil.

 

Artikel 6: Storingen, onderhoud en garanties

 

6.1 - Voor vragen of problemen die zich voordoen met betrekking tot de producten of diensten, kan de klant zich wenden tot de helpdesk (info@earth.be) of op het nummer 056 980 510. De klant kan geen aanspraak maken op enige schorsing of vernietiging van de overeenkomst, vermindering van de prijs of schorsing van betaling ervan, noch op enige schadevergoeding in geval van geheel of gedeeltelijk genotsverlies van het product of storing van de dienst, om eender welke reden, fout van derden of overmacht inbegrepen. EARTH garandeert steeds dat de dienstverlening door haar wordt bejegend als goede huisvader. Bij eventuele niet-beschikbaarheid van de dienst worden de nodige inspanningen geleverd om deze zo snel mogelijk opnieuw beschikbaar te kunnen stellen. Er is geen gegarandeerde reactietijd op storingen. Over het algemeen wordt ernaar gestreefd te reageren binnen 48 uur. Alle herstellingen met inbegrip van de eventuele verplaatsingskosten en materialen, alsmede onderhoudswerken zijn ten laste van de klant, behoudens indien deze onder de wettelijke garantie van twee (2) jaar vanaf de levering vallen.

 

6.2 - De klant erkent op de hoogte te zijn dat de productgarantie vaak afhankelijk is van het tijdig registreren (online op het daarvoor voorziene portaal van de producent) van het product aan de hand van het serienummer dat op het toestel terug te vinden is. De eventuele garantie m.b.t. de geleverde producten is in ieder geval beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. De fabrieksgarantie is afhankelijk van het merk en het type van de zonnepanelen, omvormer en/of batterij. Deze garantie blijft beperkt tot het herstellen of het leveren van een soortgelijke installatie, tenzij anders is vermeld in de overeenkomst. De kosten voor het vervangen van de installatie vallen niet onder de productgarantie. EARTH wijst de klant erop dat afhankelijk van het door hem aangekochte product, specifieke garantievoorwaarden, plaatsingsvoorwaarden en productvoorwaarden zullen gelden, dewelke op hun beurt integraal deel uitmaken van de overeenkomst. EARTH is niet aansprakelijk voor kleine wijzigingen inzake constructie, maten, kleur en design door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de overeenkomst uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, de kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken. Garanties strekken zich niet uit tot defecten veroorzaakt door externe factoren, zoals maar niet beperkt tot onzorgvuldig gebruik, brand, kortsluiting, waterschade, gebreken aan de meterkast, blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door dieren en/of mensen, extreme weersomstandigheden en contact met chemische substanties.

 

6.3 - De klant als consument geniet het voordeel van de wettelijke garantie conform artikelen 1649 bis en volgende van het (oud) Burgerlijk Wetboek. Elk gebrek aan overeenstemming, waarvan in bovenvermelde artikelen sprake, moet  binnen een termijn van twee (2) maanden, na kennisname van het gebrek door de klant aan EARTH worden meegedeeld.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 

7.1 - De aansprakelijkheid van EARTH voor schade geleden door de klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming zal beperkt zijn tot de vervanging van de goederen. De aansprakelijkheid van EARTH in geval van fouten is in elk geval beperkt tot het totaal van de aan de klant gefactureerde bedrag (excl. BTW) of in voorkomend geval het bedrag van de offerte (excl. BTW). Een eventueel door EARTH te betalen bedrag aan schadevergoeding kan voorts nooit meer bedragen dan het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van EARTH aanspraak geeft.

 

7.2 - Behoudens opzet of zware fout in hoofde van EARTH, haar aangestelde en/of onderaannemers, is EARTH in geen geval aansprakelijk voor: (i) indirecte- of gevolgschade (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot schade aan derden, winstderving, productieverlies, genotsderving, milieuschade,…); (ii) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid; (iii) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de installatie, noch voor een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van de installatie met andere goederen; (iv) schade ten gevolge van het niet-naleven door de klant en/of een derde van wettelijke en/of andere verplichtingen (o.a. de gebruikershandleiding, milieuvoorschriften, aanmeldingsplicht, …); (v) schade ten gevolge van normale slijtage.

 

Artikel 8: Betaling

 

8.1- Behoudens indien tussen partijen uitdrukkelijk een andere regeling werd overeengekomen, gelden volgende betalingsvoorwaarden: 30% voorschot bij bestelling, 65% bij voltooiing van de installatiewerkzaamheden en het saldo van 5% is te voldoen na A.R.E.I keuring.

 

8.2 - Behoudens andersluidende overeenkomst gebeurt betaling binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum op de zetel van EARTH, in euro op bankrekening IBAN BE38 0018 2011 5272 (BIC GEBA BE BB) en zonder het recht om korting contant toe te passen. Facturatie per project wordt niet opgesplitst over meerdere contractpartijen. De klant stemt ermee in en laat EARTH toe om elektronisch te factureren (artikel 53, §2 Wetboek BTW).

 

8.3 - Bij gebreke aan tijdige betaling door een klant niet-consument wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% (met een minimum van 100 euro) en onverminderd het recht om meerdere schade en nadelen te bewijzen. Daarnaast wordt bij laattijdige betaling een nalatigheidsintrest aangerekend die overeenkomt met de verwijlintresten zoals voorzien in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.

 

8.4 - Bij gebreke aan tijdige betaling door een klant consument wordt aan de klant een eerste kosteloze betalingsherinnering verzonden en krijgt de consument een aanvullende betalingstermijn van veertien (14) kalenderdagen. Indien de klant consument niet volledig heeft betaald tijdens deze aanvullende betalingstermijn, zal EARTH een forfaitaire vergoeding in rekening kunnen brengen ten belope van 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is, 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is en 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is. In ieder geval is de klant consument een verwijlinterest verschuldigd vanaf de dag na het verstrijken van de aanvullende betalingstermijn van veertien (14) dagen. Verwijlinteresten worden aangerekend tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

 

8.5 - EARTH beschikt desgevallend ook over het recht om verdere leveringen en prestaties te schorsen. Heeft de klant recht op betaling van EARTH, dan gelden dezelfde betalingstermijnen en sancties bij wanbetaling.

 

8.6 - In geval van betwisting dienen de facturen te worden geprotesteerd binnen de acht (8) kalenderdagen na ontvangst ervan en dit per aangetekend schrijven.

 

8.7 - Wanbetaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enige verdere formaliteit en onverminderd het recht op schadevergoeding de opeisbaarheid van alle niet-vervallen facturen met zich en geeft EARTH het recht om een overeenkomst, zelfs één die gedeeltelijk is uitgevoerd, eenzijdig en buitengerechtelijk ontbonden te verklaren, te schorsen ofwel aanvullende garanties te eisen. In geval van faillissement worden wederzijds schulden gecompenseerd, zodat enkel het saldo verschuldigd is.

 

8.8 - Alle goederen worden afgeleverd onder uitdrukkelijk voorbehoud van eigendomsoverdracht tot aan de volledige betaling van de prijs en eventuele aanhorigheden. De klant verbindt er zich derhalve toe het goed niet aan derden over te dragen of met zekerheden te bezwaren tot aan de volledige betaling. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud, gaan alle risico’s dadelijk na de ontvangst over op de klant.

 

Artikel 9: Bescherming persoonsgegevens

 

9.1- Door de bestelling geeft de klant uitdrukkelijk toestemming aan EARTH tot verwerking van zijn/haar gegevens in functie van de uitvoering van haar opdracht, hetgeen onder andere omvat het beheer van klantenbestand, het voeren van informatiecampagnes, het aanbieden en de promotie van producten, het statistisch beheer, communicatie en marketing in verband met de door EARTH aangeboden prestaties en/of producten in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en EARTH. EARTH kan persoonsgegevens verstrekt door de klant opnemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. EARTH kan deze gegevens uitwisselen met verbonden ondernemingen. De klant wordt hierover nader ingelicht via het privacy beleid op de website (www.earth.be). Op eerste verzoek kan de klant het privacy beleid tevens langs elektronische weg of op andere wijze andermaal kosteloos worden toegezonden.

 

9.2 - EARTH verbindt zich ertoe de privacy te respecteren bij de verwerking en aanwending van persoonsgegevens conform de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

9.3 - Mits identificatie is de klant gerechtigd om kosteloos na te vragen welke informatie EARTH over hem/haar heeft opgeslagen, om zo nodig rechtzetting ervan te vragen, om te verzoeken geen commerciële informatie of promotionele aanbiedingen meer te ontvangen of om te verzoeken uit de databestanden verwijderd te worden.

 

Artikel 10: Verbreking en overdracht

 

10.1- EARTH heeft het recht een einde te stellen aan de overeenkomst en om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, zonder dat de klant aanspraak kan maken op een schadevergoeding, in volgende gevallen: i) niet naleving door de klant van zijn wettelijke of contractuele verplichtingen, ii) staking van betaling, aanvraag om uitstel van betaling of collectieve schuldenregeling, (aanvraag) gerechtelijke reorganisatie, faillissement, overlijden van de klant, vermindering van de waarborgen, protest ten laste van de klant, beslag lastens de klant, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

 

10.2 - De klant kan zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst niet overdragen, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EARTH. EARTH mag het contract overdragen aan een derde, mits zij erover waakt dat de klant dezelfde dienstverlening tegen dezelfde voorwaarden krijgt. In geval van overdracht wordt de klant hierover tijdig ingelicht.

 

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

 

11.1 - Alle rechten van intellectuele eigendom van de producten of diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij EARTH of diens zakenpartner. De levering van producten of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De klant verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal aanduidingen van EARTH of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

 

Artikel 12: Algemeen

 

12.1 - Een volledige of gedeeltelijke nietige, vernietigbare of onuitvoerbare clausule leidt niet automatisch tot de nietigheid van de volledige clausule of de nietigheid van de integrale overeenkomst en vormt geen reden tot ontbinding. In voorkomend geval zullen partijen te goeder trouw handelen en zich inspannen om de betrokken clausule te vervangen door een wettelijke of geldige clausule die zo nauw mogelijk aansluit bij de betrokken bepaling.

 

12.2 - De bestelbon en de huidige voorwaarden vertegenwoordigen het volledige akkoord tussen de partijen omtrent het in de bestelbon behandelde onderwerp en vervangt en vernietigt dienaangaande alle vroegere mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten.

 

12.3 - Het niet aandringen op de uitvoering van enige bepaling of sanctie van deze voorwaarden, kan niet worden opgevat als afstand van recht of een beperking daarvan.

 

12.4 - Tenzij anders voorzien, zal een kennisgeving of mededeling in het kader van deze overeenkomst per e-mail of per aangetekende brief moeten gebeuren. Alle kennisgevingen zullen rechtsgeldig gebeuren aan het adres zoals vermeld op de ondertekende bestelbon. Elke adreswijziging dient onverwijld aan de wederpartij te worden gemeld.

 

12.5 - Elke ondertekening van de bestelbon door een persoon die handelt in naam van een rechtspersoon of een derde verbindt zich persoonlijk en hoofdelijk met de rechtspersoon of derde tot betaling van de hoofdsom en bijhorigheden.

 

12.6 - De overeenkomst tussen EARTH en de klant is onderworpen aan het Belgisch recht.

 

12.7 - Alle geschillen tussen partijen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming, uitvoering en/of interpretatie van de overeenkomst kunnen worden voorgelegd aan de rechtbanken zoals door artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek aangewezen. Geschillen kunnen naar keuze van de eisende partij worden gebracht voor de rechter van de woonplaats van de verwerende partij, of voor de rechter van de plaats waar de verbintenis waarover het geschil gaat, uitgevoerd wordt. De consument kan eveneens beroep doen op het ODR-platform voor onlinebeslechting van geschillen via https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL

---

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als U de overeenkomst wilt herroepen.)

 

Aan BV EARTH

Kortrijksesteenweg 387

8530 Harelbeke

 

E-mail : info@earth.be

Tel. : 056 980 510

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van

de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Naam /Namen consument(en) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

— Adres consument(en):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— Datum …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

— Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Datum: